top of page

Mūsu noteikumi un nosacījumi

Jo tu mums esi svarīgs

Mēs uzskatām, ka godīgums ir veiksmīgas iepirkšanās tiešsaistē atslēga, it īpaši mūsdienās. Šī iemesla dēļ mēs esam izstrādājuši pārskatāmas, godīgas un godīgas vadlīnijas mūsu biznesam. Izlasiet tālāk esošās sadaļas, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs nosūtām preces vai kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju. Nevilcinieties sazināties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi!

Boot auf einem See

1. Vispārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamība Mūsu saistību un piegāžu pamats ir zemāk norādītajā secībā; Pasūtījuma apstiprinājums ar piegādes nosacījumiem, pirkuma līgums. Šie dokumenti ir svarīgāki par citiem, piemēram, brošūrām, cenrāžiem, piedāvājumiem utt. 2. Cenas Cenas norādītas no noliktavas/darbiem. Iepakojums nav iekļauts. Visas papildu izmaksas, piemēram, kravas, apdrošināšanas, muitošanas u.c., sedz pircējs. Cenā nav iekļautas izmaksas par elektroapgādes līnijām un instalācijām, kā arī papildu aprīkojumu. Valsts nodevas, kā arī nepieciešamās reģistrācijas izmaksas sedz pircējs. Mūsu produkti parasti tiek piegādāti bez ekspluatācijas materiāliem. To aizpildīšana ir pircēja pienākums. Jāievēro atbilstošas ​​prasības. 3. Piegādes laiki Piegādes laiki nav absolūti saistoši, taču mēs apņemamies tos ievērot, kad vien iespējams. Materiālu trūkums, darbības traucējumi piegādes rūpnīcās vai piegādes maršrutos, visa veida piegādes un transporta šķēršļi, nepārvaramas varas gadījumi, kas izraisa piegādes aizkavēšanos, attaisno attiecīgi garāku piegādes termiņu un nedod klientam tiesības atkāpties no līguma vai pieprasīt zaudējumu atlīdzību. 4. Garantija Mēs to nodrošinām likumā noteiktajā apjomā. Ciktāl var izslēgt garantiju, garantiju, pārveidošanu, samazinājumu un izrietošus bojājumus, piemēram, izsoļu gadījumā, mēs to darām. Ja mūsu piedāvājumā ir iekļauta mašīnas bojājumu apdrošināšana, tā aizvieto juridisko prasību par garantiju, kas ir spēkā tikai tad. Ja komponenti ir bojāti, mēs nodrošināsim to nomaiņu piegādātāju sniegto garantiju ietvaros. Pārdevējs nevar pieņemt nekādas turpmākas pretenzijas. Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc tās saņemšanas pārbaudīt iegādāto preci un 8 dienu laikā ziņot par defektiem. Nelieli defekti (piemēram, krāsas bojājumi) nedod klientam tiesības atgriezt vai apmainīt preci; tūlītējas atteikuma tiesības ir izslēgtas. Izmaksas, kas radušās nepamatotu sūdzību dēļ, sedz pircējs. Produkta atbildības likuma (PrHG) noteikumi ir skaidri rezervēti. Brīvprātīgā garantija vai mašīnas apdrošināšana, ja par to ir panākta vienošanās, tiks deklarēta piedāvājumā un/vai rēķinā. Ja servisa specifikācijas netiek ievērotas vai iegādātā prece ir bojāta, garantijas pretenzijas tiek anulētas. 5. Maksājumi 5.1. Pirkuma cena ir jāsamaksā tieši mums. Ja nav norunāts citādi, pirkuma cena ir jāmaksā nekavējoties. 5.2. Ja pircējs nepilda maksājumu, pārdevējam ir tiesības iekasēt nokavējuma procentus no nesamaksāto maksājumu termiņa, pat bez atgādinājuma. Nokavējuma procentu apmēru nosaka attiecīgās valsts tiesiskais regulējums attiecībā uz attiecīgo maksimālo procentu likmi. Ja pircējs nepilda savas maksājuma saistības 20 dienu laikā pēc rakstiska atgādinājuma saņemšanas, visas pārdevēja neizpildītās prasības pret viņu no šī līguma iestājas un pārdevējam ir tiesības bez turpmāka brīdinājuma atņemt iegādāto preci(-es). virsraksts). Šajā gadījumā pircējs ir parādā pārdevējam kompensāciju 30% apmērā no pārdošanas cenas pirmajā gadā un 15% par katru nākamo gadu par darbībām un nodarīto kaitējumu. Par īri tiks iekasēta papildu kompensācija 1½% mēnesī. Pircējam tiks izrakstīti rēķini arī par montāžas un demontāžas, pārvadāšanas un citiem izdevumiem. Mēs paturam tiesības iekasēt maksu par pārbaudāmu palielinātu nodilumu un bojājumiem. 5.3. Ja pircējs atsakās akceptēt pārdevēja likumīgi piedāvāto izpildi (kreditora saistību nepildīšana), pārdevējam ir tiesības vai nu turpināt uzstāt uz izpildi, vai arī bez turpmākas runas pieprasīt no pircēja kā līgumsodu 40% no pirkuma cenas, pārējās līgumsaistības tiek atceltas abām pusēm Saistības. Ja pārdevējs turpina uzstāt uz izpildi un kreditora saistību nepildīšanas dēļ viņam ir jāuzglabā iegādātā prece, viņam ir tiesības iekasēt no pircēja uzglabāšanas maksu par katru dienu kopš piegādes piedāvāšanas. Viņš var arī pieprasīt no pircēja jebkādus turpmākus zaudējumus (piemēram, atgriešanas transportu utt.). 5.4. Apmaksas noteikumi tiek piemēroti no saskaņotā piegādes datuma. Ja klients kavējas saskaņotā piegāde vai pasūtīto preču nodošana, pārdevējam ir tiesības izrakstīt preču rēķinu norunātajā piegādes datumā. 5.5. Dežūras pasūtījumi uzskatāmi par piegādātiem ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas; Pēc tam pircējs nepilda saistības ar saviem kreditoriem. 5.6. Ja pircējs atrodas parāda piedziņā vai nepilda savus kreditorus, vai ja to attaisno citi apstākļi, pārdevējs var pieprasīt nodrošinājumu vai skaidras naudas samaksu pirms piegādes. 6. Piegāde Sūtījumi vienmēr ceļo uz pircēja rēķina un risku. Iepakojumu nevar ņemt atpakaļ. Atbrīvošanās izmaksas sedz pircējs. Saņemot preci, risks tiek nodots klientam nodošanas brīdī. 7. Montāža/nodošana ekspluatācijā Mašīnām, kuru montāža/nodošana ekspluatācijā ir nepieciešama vai vēlama, to veiks un par to izrakstīs rēķinu neatkarīgi un atsevišķi no pirkuma līguma, ja vien tas nav skaidri iekļauts līgumā vai norādīts citādi. Apmācības (piemēram, programmēšanas kursi) nav iekļautas cenā. 8. Norēķins Jebkurā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā termiņā; Jebkuru prasījumu ieskaita bez atbilstošas ​​rakstiskas papildu vienošanās ir izslēgta. Neapstiprinātie paziņojumi par defektiem neatbrīvo pircēju no pienākuma maksāt saskaņā ar līgumu. 9. Maiņa/atgriešana Ja maiņas darījumā apmaksai tiek pieņemtas lietotas mašīnas, tad līgumcenas attiecas uz darbināmām, tīrītām mašīnām, kuras tiek piegādātas bez maksas uz pircēja norādīto adresi. Par visiem nepieciešamajiem remonta un tīrīšanas darbiem tiks izrakstīts rēķins. 10. Pirkuma objekts Svars, izmēri un ilustrācijas nav saistošas. Nelieli iespiedumi nenozīmē vērtības samazināšanos Aizsarglīdzekļi, pat ja to pieprasa iestādes, nav iekļauti cenā; tos var piegādāt pēc pasūtījuma. Tas pats attiecas uz tādiem papildinājumiem kā daļiņu filtri. Perifērijas interfeisu pieslēgšana un uzstādīšana, kā arī to nodošana ekspluatācijā nav iekļauta pirkuma cenā. Pircējs ir atbildīgs par tiesību aktiem, piemēram, emisijas standarta noteikumiem un/vai trokšņa aizsardzības noteikumiem, un tie ir jāievēro. Ja nav noteikts citādi, mēs esam pārdevuši jums stacionāru avārijas elektroenerģijas ģeneratoru ne vairāk kā 50 pārbaudes stundām gadā vai ekskluzīvai darbībai elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumā. Elektrības pieslēgumus drīkst veikt tikai specializēts uzņēmums! 11. Īpašumtiesību saglabāšana Pircējs nepārprotami piekrīt, ka pārdevējs ir iegādātā īpašuma īpašnieks līdz pilnas apmaksas veikšanai. Pārdevējs var likt ierakstīt īpašumtiesību saglabāšanu attiecīgajā īpašumtiesību saglabāšanas reģistrā bez pircēja iesaistīšanas. Preces nedrīkst ieķīlāt vai pārdot, kamēr par tām nav pilnībā samaksāts. Pircējs apņemas apdrošināt preces pret ugunsgrēku, dabas bojājumiem un mašīnas sabojāšanos u.c. un uzturēt tās atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pircēja pienākums ir nekavējoties informēt pārdevēju dzīvesvietas maiņas gadījumā. 12. Izņēmuma jurisdikcijas un izpildes vieta ir pārdevēja domicils. Tomēr pārdevējs var iesniegt strīdus izskatīšanai arī pircēja dzīvesvietas kompetentajā tiesā. 13. Ja kāds no iepriekš minētajiem formulējumiem nav pieļaujams, tiek panākta vienošanās, ka tas tiks aizstāts ar spēkā esošu līgumu, kas atbilst sākotnējai jēgai vai atbilst tai.

piegāde un nosūtīšana

Jūs varat paņemt preces pie mums, vai arī mēs varam tās jums atvest, vai arī mēs varam nosūtīt preces ar kurjeru. Izkraušanas laikā vienmēr ir nepieciešams iekrāvējs, kas spēj izturēt ģeneratora svaru.

HELVETICA POWER garantija

Ja jums ir apdrošināšanas polise, jūsu apdrošināšanas polisei būs tālruņa numurs, kas ir pieejams visu diennakti un palīdzēs jums noskaidrot jūsu prasības. Visos citos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar mums tieši.

Privātuma politika

Pie mums jūsu dati ir drošībā

PRIVĀTUMA POLITIKA Šo lapu operatori ļoti nopietni uztver jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju. Mūsu vietni parasti var izmantot, nesniedzot nekādus personas datus. Ciktāl mūsu tīmekļa vietnē tiek apkopoti personas dati (piemēram, vārds, adrese vai e-pasta adreses), tas vienmēr tiek darīts pēc iespējas brīvprātīgi. Šie dati netiks nodoti trešajām personām bez jūsu nepārprotamas piekrišanas. Vēlamies norādīt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties pa e-pastu) var būt drošības nepilnības. Pilnīga datu aizsardzība pret trešo personu piekļuvi nav iespējama. Datu aizsardzības deklarācija etracker lietošanai Mūsu vietnē tiek izmantots etracker analīzes pakalpojums. Pakalpojumu sniedzējs ir etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Vācija. Lietotāju profilus var izveidot no datiem ar pseidonīmu. Šim nolūkam var izmantot sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek lokāli saglabāti jūsu interneta pārlūkprogrammas kešatmiņā. Sīkdatnes ļauj atkal atpazīt jūsu pārlūkprogrammu. Ar etracker tehnoloģijām savāktie dati netiks izmantoti mūsu vietnes apmeklētāju personiskai identificēšanai bez attiecīgās personas atsevišķas piekrišanas un netiks apvienoti ar personas datiem par pseidonīma nesēju. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret datu vākšanu un glabāšanu, kas attiecas uz nākotni. Lai iebilstu pret datu vākšanu un apmeklētāju datu glabāšanu nākotnē, jūs varat iegūt atteikšanās sīkfailu no etracker, izmantojot šo saiti, kas nozīmē, ka etracker neapkopos un neuzglabās apmeklētāju datus no jūsu pārlūkprogrammas. nākotnē: http://www .etracker.de/privacy?et=V23Jbb Tādējādi tiek iestatīts etracker atteikšanās sīkfails ar nosaukumu "cntcookie". Lūdzu, neizdzēsiet šo sīkfailu tik ilgi, kamēr vēlaties saglabāt savu iebildumu. Papildinformāciju var atrast etracker datu aizsardzības noteikumos: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html Datu aizsardzības deklarācija par Facebook spraudņu izmantošanu (poga Patīk) Mūsu vietnē ir integrēti spraudņi no sociālā tīkla Facebook, pakalpojumu sniedzēja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Jūs varat atpazīt Facebook spraudņus pēc Facebook logotipa vai pogas “Patīk” (“Man patīk”) mūsu vietnē. Facebook spraudņu pārskatu varat atrast šeit: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Apmeklējot mūsu lapas, starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri tiek izveidots tiešs savienojums, izmantojot spraudni. Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni ar savu IP adresi. Ja noklikšķināsiet uz Facebook pogas "Patīk", kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook saistīt jūsu apmeklējumu mūsu vietnē ar jūsu lietotāja kontu. Vēlamies norādīt, ka mums kā lapu nodrošinātājam nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to, kā tos izmanto Facebook. Plašāku informāciju par to varat atrast Facebook privātuma politikā vietnē http://de-de.facebook.com/policy.php. Ja nevēlaties, lai Facebook varētu saistīt jūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu Facebook lietotāja kontu, lūdzu, izrakstieties no sava Facebook lietotāja konta. Datu aizsardzības deklarācija par Google Analytics lietošanu Šī vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojumu sniedzējs ir Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics izmanto tā sauktās "sīkdatnes". Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Tomēr, ja šajā vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, Google iepriekš saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta lietošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūtīja Google Analytics ietvaros

LIETOTĀJA LĪGUMS 1. § Darbības joma (1) Tālāk minētie nosacījumi attiecas uz jūsu domēna nosaukuma izmantošanu - turpmāk tekstā "mūsu vietne" - forums. Lai izmantotu forumu, ir svarīgi, lai jūs kā lietotājs pieņemtu tālāk norādītos foruma noteikumus un nosacījumus. Reģistrācija un mūsu foruma izmantošana (ja mēs tādu piedāvājam) ir bez maksas. (2) Reģistrējoties jūs piekrītat mūsu vietnes lietošanas noteikumiem. Piekrītot tam, jūs garantējat mums, ka nepublicēsit neko, kas pārkāpj Lietošanas noteikumus. (3) Izmantojot mūsu vietni, starp lietotāju un mums netiek noslēgts līgums. § 2 Foruma lietotāja pienākumi (1) Viens no jūsu kā lietotāja pienākumiem ir nepublicēt ziņas, kas pārkāpj šos foruma noteikumus, morāli vai citus piemērojamos Vācijas likumus. Jums nav atļauts veikt šādas darbības: 1. publicēt saturu, kas ir nepatiess un kura publicēšana ir noziedzīgs nodarījums vai administratīvs pārkāpums, 2. surogātpasta sūtīšana, izmantojot forumu, citiem foruma lietotājiem/veidlapas lietotājiem, 3. Satura, kas aizsargāts ar autortiesībām un preču zīmju likumiem, izmantošana bez juridiskas atļaujas (piemēram, paziņojumi presei utt.), 4. darbības, kas ir pret konkurenci vērstas, 5. vairākkārtēja tēmu publicēšana forumā (tā sauktā dubultā publicēšana), 6. vadīt savu reklāmu, līdz ar to slēpto reklāmu, un 7. publicēt saturu, kas ir aizskarošs, rasistisks, diskriminējošs vai pornogrāfisks pret citiem lietotājiem un plašākai sabiedrībai. Jūsu kā foruma lietotāja pienākums ir pirms sava ieguldījuma publicēšanas forumā ievērot šo Lietošanas noteikumu 2. sadaļas 1. punktu Nr. 1-7 un pārbaudīt, vai esat ievērojis šos punktus. (2) Ja jūs pārkāpjat šo lietošanas noteikumu 2. panta 1. punktu Nr. 1-7, mēs paturam tiesības pret jums veikt šādas darbības: 1. lai dzēstu savus publicētos ieguldījumus un tos mainītu, 2. Aizliegums publicēt tālāk forumā un 3. Piekļuves bloķēšana kā lietotājam. (3) Ja jūs kā foruma lietotājs neesat ievērojis foruma noteikumus un tas ir izraisījis iespējamos juridiskos pārkāpumus, kas radušies jūsu forumā ievietotā satura dēļ (pienākuma pārkāpums), jūs kā lietotājs apņematies atlīdzināt mums jebkādas prasības , tostarp prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, un atlīdzināt viņiem izdevumus. Turklāt lietotājam ir pienākums mūs atbalstīt zaudējumu atlīdzināšanas prasību gadījumā saistībā ar aizstāvību pret viņa izraisīto tiesisko pārkāpumu (pienākuma pārkāpums skatīt iepriekš) un segt mums atbilstošas ​​tiesiskās aizsardzības izmaksas. (4) Ar jūsu piekrišanu jūs garantējat, ka neradīsit nekādas summas, kas pārkāpj Lietošanas noteikumus. Tas pats attiecas uz ārējo saišu un parakstu iestatīšanu. § 3. Lietošanas tiesību nodošana Jūs kā foruma lietotājs esat pilnībā atbildīgs par autortiesību likuma ievērošanu, publicējot ziņas un tēmas forumā. Kā lietotājs jūs tikai piešķirat mums tiesības padarīt ieguldījumu pastāvīgi pieejamu izguvei, publicējot savu ieguldījumu viņu mājaslapā. Turklāt mūsu komandai ir tiesības dzēst, rediģēt un pārvietot jūsu tēmas un ziņas savā mājaslapā, lai saistītu tos ar citu saturu vai aizvērtu tās. § 4 Atbildības ierobežojums (1) Mēs neuzņemamies atbildību par forumā publicētajiem un ievietotajiem ieguldījumiem, tēmām, ārējām saitēm un no tā izrietošo saturu, jo īpaši par to pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Mums arī nav pienākuma pastāvīgi uzraudzīt lietotāju pārsūtītos un saglabātos ieguldījumus vai izpētīt, vai tie norāda uz nelegālu saturu. Principā mēs esam atbildīgi tikai tīša vai rupjas nolaidības pārkāpuma gadījumā. (2) Mēs nepārprotami norādām, ka juridiskie ieguldījumi un diskusijas forumā ir pilnībā nesaistošas. Jūs uzņematies atbildību par ieguldījumu izmantošanu un to izmantošanu. (3) Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par reklāmas saturu un pareizību. Attiecīgais autors ir pilnībā atbildīgs par sludinājumu saturu; tas pats attiecas uz reklamētās vietnes saturu. Kad reklāma tiek rādīta mūsu vietnē, mēs vienlaikus nepiekrītam nelegālajam saturam. Tāpēc atbildība ir tikai un vienīgi reklāmdevējam. (4) Tas nav paredzēts pastāvīgai, nepārtrauktai vietnes izguvei

Nospiedums no

HELVETICA POWER LTD
19 Maragidik Str, 2. stāvs Birojs1
8000 Burgasa / Bulgārija

Vietne: www.helvetica-power.org

e-pasts
Tālrunis: +35 956 940 431
PVN: BG207312150

ES OSS: gaida

 

The HELVETICA POWER LTD

ir meitasuzņēmums

HELVETICA POWER AG Šveice
Wigärtlistrasse 12

8598 Bottighofen / Šveice

Vietne: www.helvetica-power.com

e-pasts
Tālrunis: +41 78 684 44 99
UID: CHE-438.673.913

Pilnvarotais rīkotājdirektors: R. Bāks

Helvetica Power ® ir reģistrēta preču zīme Helvetica Power AG

Datenschutz
Impressum
bottom of page